UITNODIGING JAARVERGADERING Z&PC ALKEMADE 2018

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van de Zwem- en Poloclub ‘Alkemade’ voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Te houden op vrijdag 16 maart 2018 in de vergaderruimte van Sporthal ‘de Tweesprong’, Lucas van Leydenlaan, aanvang 20.00 uur. Voor jongere leden beneden 16 jaar zijn de ouders van harte welkom, daar deze ook stemrecht hebben.
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 17 maart 2017
4. Jaarverslag algemeen
5. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2017
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststelling contributie 2018. Een geringe verhoging is nog in overweging.
8. Vaststelling begroting 2018
9. Verkiezing nieuwe kascommissie
10. Samenstelling bestuur.
Aftredend is Ed Bongers als voorzitter. Het bestuur stelt Jack Geerlings voor als opvolger. Volgend jaar zal onze penningmeester, Tim Haneveld, aftredend zijn en hij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. We willen in de loop van het jaar graag een opvolger inwerken, liefst zo snel mogelijk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.
11. Activiteitenkalender
12. Rondvraag
13. Sluiting
* * *
Gaarne ontvangen we u allen op vrijdag 16 maart. Breng gerust uw vragen, opmerkingen naar voren, wij staan altijd open voor ideeën vanuit de leden. U kunt ook schriftelijk vragen stellen en voor de vergadering inleveren via info@zpcalkemade .nl. Deze worden dan behandeld tijdens de rondvraag.